Termer och begrepp

En sammanställning av vanliga termer och begrepp samt hur de brukar förknippas med kristen tro och religion i allmänhet. Denna sammanställning som innefattar ämnen som rör religion och teologi och särskilt katolska och kristna.

abbé
Präst.
abbedissa
Föreståndarinna för ett nunnekloster.
abbot
Föreståndare för ett kloster.
absolution
Syndaförlåtelse.
Acta Sanctorum
En samling berättelser om katolska helgon.
Adam
Betyder människa på hebreiska och är enligt skapelseberättelsen i Bibeln den första människan.
Adoration (adoratio)
Tillbedjan.
advent
Kommer från advetus Domini som betyder ”Herrens ankomst”. Utgör kyrkoårets början.
agape
Kan beteckna Guds kärlek till människan.
agnosticism
Idén att kunskap om Gud är omöjlig, se särskild artikel.
Agnus Dei
Guds lamm med syftning på Jesus.
Amen
(Hebreiska för ”förvisso”) brukar avsluta en bön.
Ande
Det som förbinder en mänsklig själ och dess kropp. Den helige ande avser guds heliga kraft.
Andakt
Kortare bönegudstjänst.
Anno Domini (A.D.)
(Latin för “herrens år”) benämns i modernare språkbruk för efter Kristus (e.Kr.).
Antikrist
Inom kristendomen en ond härskare som vid tidens slut sätter sig upp mot Kristus.
apofatisk teologi
En uppfattning som menar att fullständig kunskap om Gud inte är möjlig utan det enda som kan fastslås är negationer som att ”Gud är inte detta”.
Apokalypsen
Alternativ benämning på Uppenbarelseboken.
apostel
Sändebud utsända av Gud, brukar särskilt associeras med tolv av Jesu lärjungar och Paulus som Kristus utser för att grundlägga hans kyrka.
arvsynd
Den nedärvda benägenheten till synd hos människorna.
askes
Att leva i återhållsamhet från världsliga njutningar och bekvämligheter.
ateism
En uppfattning som förnekar tanken på en existerande Gud.
Ave Maria
(Latin för ”Var hälsad Maria”) en vanlig katolsk bön.
Avlat
Efterskänkande av syndabot.
bebådelsen
Gabriels budskap till Maria att hon skall föda Guds son.
Benediktinorden
En klosterorder bildad år 529. Se vidare Ordnar.
Betlehem
Staden där Jesus föddes enligt kristen tradition.
Bibeln
Kallas också Den Heliga skrift och utgörs av en samling skrifter indelade i två delar: Gamla och Nya Testamentet.
biskop
En ämbetsman inom den katolska kyrkan och högsta ledaren inom ett stift.
blasfemi
Ord eller handling som kränker något som anses heligt inom en religion.
brevarium
Katolsk bönbok.
bulla
Påvlig skrivelse.
chassidism
Judisk rörelse som uppstod i Polen under 1700-talet.
Cisterciensorden
En klosterorder bildad år 1098. Se vidare Ordnar.
Credo
(Latin för ”jag tror”) vissa trosbekännelser inom Kristendomen inleds med denna sats.
De profundis
(Latin för ”ur djupet”) känt uttryck som härstammar från psalm 130 i Psaltaren.
deism
En världsåskådning där Gud har skapat världen men sedan inte lägre aktivt ingriper i skeenden, se särskild artikel.
dekalogen
Tio Guds bud, se de tio budorden.
dekan
Den översta posten i ett domkapitel.
diakon
En titel på en person som arbetar inom kyrkan, särskilt med sociala och ekonomiska ansvarsområden.
Diaspora
En term som används allmänt om en religiös grupp lever i bosättningar utanför sitt eget hemland. Ursprungligen om judarnas ”förskingring” efter de tvingats lämna Palestina.
discipel
Lärjunge, särskilt inom religiös lära.
Digerdöden (Svarta döden)
En epidemisk sjukdom som ägde rum under medeltiden och kostade massvis av människoliv, inte minst i Europa där det finns uppgifter som talar om att en tredjedel av befolkningen avled. Smittan uppkom bland råttor och när den överfördes till människor utbröt smittan människor emellan. Enligt religiösa auktoriteter berodde Digerdöden på att människan syndat mot Gud.
dogm
Trossats, vilket avser kyrkans förkunnelse och förpliktigande.
dogma (dogmatik)
En beteckning på hemliga traditioner inom den grekisk-ortodoxa kyrkan. Se motsats: kerygma.
domkapitel
En sammanslutning av präster som bland annat har uppdraget att ansvara för liturgin i en domkyrka.
domkyrka
Se katedral.
dödssynder
För katoliker är de sju dödssynderna ett begrepp och dessa är: 1) högmod; 2) girighet; 3) vällust; 4) avund; 5) frosseri; 6) vrede; 7) lättja.
ecklesiastik
Kyrklig administration.
Edens lustgård
Idyllisk plats som gavs av Gud till människorna, se särskild artikel.
encyklika
Påvlig rundskrivelse i viktig fråga.
epifaneia
En guds eller gudinnas uppträdande på jorden i form av mänsklig gestalt. Även epifani.
episkopal
Biskoplig.
eskatologi
Läran om de yttersta tingen.
Eva
Enligt skapelseberättelsen skapar Gud Adam och Eva till sina avbilder på den sjätte dagen.
exeget
Bibeltolkare.
fideism
Idén att förlita sig på tro i stället för vetenskap.
fundamentalism
Religiös övertygelse som utgår från bokstavlig tolkning av religiösa skrifter, se särskild artikel.
gehenna
har använts för att beteckna en plats som likställs med helvetet.
Golgata
Platsen för Jesus korsfästelse.
gradualpsalm
psalm som ingår i högmässan.
inkarnation
Guds förkroppsligande i mänsklig gestalt.
Jahve
Ett namn på den högsta guden i vissa religioner. I Bibel 2000 har Jahve översatts till ”Herren”.
hebréer
Ett namn på tidiga judiska folk.
homilia
Predikan baserad på bibliska texter.
hosianna
Jubelrop om välsignelse.
hostia
Nattvardsbröd.
hugenott
I Frankrike kallades kalvinister för hugenotter.
index
Förteckning över förbjudna böcker, sammanställda av katolska kyrkan (dock ej längre i bruk).
jansenism
Väckelserörelse grundad av nederländska teologen Cornelius Jensen.
jesuit
Medlem av munkordern Jesu sällskap (Societas Jesu), grundad av spanjoren Ignatius Loyola.
kapellmästare
Kapellmästaren (fram till 1600) var en dignitär inom kyrkan som ledde gudstjänsten i kapellet.
kardinal
Den högsta ämbetsmannen efter påven i den katolska kyrkan.
katedral
(Grekiska för ”lärostol”) en kyrka i ett stift där biskopen har sitt residens. I Sverige är domkyrka en vanligare benämning. Se vidare Katedraler.
katekes
Lärobok som innefattar viktiga bitar ur i kristendomens lära.
kongregation
Sammanslutning av kloster med liknande funktion som en orden.
korståg
Fälttåg auktoriserades av kristna kyrkan i västerlandet vid olika tillfällen under perioden ca 1000–1400-talet. Syftet var att fördriva muslimerna från områden i mellanvästern. Se vidare Korstågen.
Kreationism
Skapelsetro. Läran om världen som skapad av en gudomlig kraft, se även Intelligent design.
Kristus
Ett annat namn på Jesus från Nazaret och namnet kommer av att Christos var det grekiska ordet för Messias och kan översättas till "den smorde".
kerygma
En term inom den grekisk-ortodoxa kyrkan för dess offentliga lära. Se motsats: dogma.
litania
Annat ord för kyrkobön.
Messias
Inom flera religioner en person som ska inträda, utsänd av Gud för att frälsa folket. Inom kristendom och judendom är Jesus från Nasaret denna Messias.
missale
Mässbok.
mitra
Biskopsmössa.
monofysiska läran
Idén att Kristus endast hade en natur, vilken var gudomlig och att han därför inte var skild från Gud i detta avseende.
monstrans
Utsmyckat kärl för nattvardsbröd.
Moseböckerna
De första fem böckerna i GT, vilka har namnen: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.
nasir
person som vigt sitt liv åt Jahvé.
oblat
Nattvardsbröd i form av en tunn rund kaka.
ordal
Gudsdom.
ortodox
Används inom religion för att beteckna de som är renläriga och håller strikt på en viss lära. Se även Den ortodoxa kyrkan.
patriarker
1) Benämning på Abraham, Isak och Jakob som israeliternas stamfäder.
2) Inom den romersk-katolska kyrkan också en biskoplig hederstitel.
prelat
Katolsk präst med hög rang.
Pontus Pilatus
Romaren som dömde Jesus till döden, vilket följdes av korsfästelsen.
purgatorium
Skärselden, se särskild artikel.
sakrament
Helig ceremoni såsom dop eller nattvard.
sanctus
En av mässliturgins huvuddelar.
Sankte Per
I legender namn på Aposteln Petrus.
Sankt Göran
En nordisk namnform för Georg den helige.
Sanktuarium
Den del i kyrkan där altaret står.
Septuaginta
Den grekiska översättningen av Gamla testamentet.
Soteriologi
Del av kristen teologi som handlar om frälsning i livet efter detta.
Synkretism
Religionsblandning.
syndafloden
En översvämning som drabbade människan, se särskild artikel.
synod
Kyrkomöte.
teodicé
Försök att förening av föreställningen att det finns en allsmäktig Gud som är god samtidigt som det finns ondska i världen.
teofani
En uppenbarelse i form av att Gud visar sig för människorna.
Talmud
Den klassiska rabbinska diskussionen kring den urgamla judiska lagen.
Tora
Judisk helig skrift som inkluderar Bibelns fem Moseböcker.
Vulgata
Den katolska kyrkans allmänna bibeltext som översattes av Hieronymus på 300-talet.

Sammanställning av Katolik.nu