Reformationen

Reformationen är den term som sammanfattar det historiska skede då en del av Europa övergick från katolicism till protestantism. Detta var en lång och utdragen process som har sin bakgrund i en söndring och försvagning av den katolska kyrkan som märktes redan på 1200-talet och som slutligen på 1500-talet splittrade den kristna religionen i flera europeiska länder.

Anledningarna till reformationen är många och komplexa som en del i en utvecklingsgång av samhället och kulturen. En viktig del i förloppet var idén om att återvända till de bibliska källorna och den rena kristendomen som av många ansågs ha förvanskats under årens lopp.

Bidrog gjorde också ett minskat förtroende för påven, dels på grund av inre stridigheter tillsammans med att en tvetydig vandel och överdriven lyx kunde konstateras i Vatikanen, dels för att den nya vetenskapen och teologin inte längre tycktes gå hand i hand.

Till en början slog kyrkan ned upproren, men protesterna fortsatte att spridas. Det är också i den deklaration som ville motsätta sig en tidigare bannlysning av Martin Luther, vilken gavs namnet ”protest”, som termen protestantism har sitt ursprung.

Martin Luther
Martin Luther var en av de viktigaste reformatorerna och centralt i hans nyorientering av kristendomen var att denna skulle efterlevas som den uttryckes i Bibeln. Luther underkände de läror och bruk som inte fanns nämnda i skriften. Han förkastade kyrkan samt avfärdade präster och biskopar som icke nödvändiga mellanhänder för kristendomen. Tron och skriften skulle sättas före kyrkan och prästerna.

Andra viktiga reformatorer fanns också i Huldrych Zwingli och Jean Calvin (som grundlade kalvinismen).

Konsekvenserna av dessa protester blev bland annat att en motreformation sattes igång av den katolska kyrkan. Denna ledde dock inte till någon återbildande av en enhetlig kyrka utan splittringen var ett faktum i mitten av 1500-talet. Land som Tyskland, England, Holland, Danmark och Sverige skulle nu övergå till protestantism och bryta förbindelserna med påvemakten i Rom.

En av de mer omedelbara konsekvenserna blev en växande självständighet hos staterna och likaså behövde vetenskapsmän och filosofer inte i samma utsträckning vinnlägga sig om påvens stöd för sina observationer och skrifter.

I Sverige förstatligades kyrkan av den dåvarande kungen Gustav Vasa, klostrens avskaffades och gudstjänsten övergick till att hållas på svenska i stället för latin.

Artikel av Katolik.nu

Relaterade ämnen:

Kalvinismen

Kalvinismen uppkom i samband med reformationen och blev på samma sätt som protestantismen en ny gren av kristendomen som bröt med katolicismen. Grundare var Jean Calvin som inspirerad av Luthers idéer skapade en egen lära. Kalvinismen skiljer sig ändå från protestantismen i ett flertal avseenden, bland annat ger kalvinismen kyrkan en högre ställning inom samhället där allt världsligt ska vara underordnat. Detta skiljer sig från Luthers mer moderata inställning där kyrkan var en del av staten.

Kalvinismen är uppbred i länder som Schweiz, Skottland, Nederländerna, USA och Kanada.