Ordnar

En orden är en sammanslutning vars medlemmar lever efter särskilda regler för att på så sätt ytterligare omfamnas av sin tro. Normalt gäller strängare regler inom en orden än för troende som tillhör en kyrka.

Den första kristna orden brukar tillskrivas den som startades av S:t Pachomios under 300-talet och vars kloster låg i Tabennisi nära Nilen i Egypten. Det utmärkande för klosterordnar var den samling regler som skulle åtföljas och som var instiftat av ledaren.

En lista över romersk-katolska ordnar

Listan är ordnad efter kronologi.

Benediktinorden
Denna klosterorden bildades 529 av Benedikt av Nursia som efter ha levt som eremit samlat en grupp lärjungar runt sig. Ett kloster byggdes i Monte Cassino söder om Rom och dess levnadsregler spreds runtom i Europa och Benediktinorden blev ett riktmärke för senare ordnar. Levnadsreglerna som gällde för de boende i klostret innebar ett liv i lydnad, kyskhet och fattigdom och där alla skulle leva avskilt från omvärlden.
Cisterciensorden
Grundades 1098 i franska Cîteaux och är den första klosterorden där klostren är sammanhållna i en gemensam organisation. Cisterciensernas regler var extra noggranna och strikta. Samtliga kloster hade samma planlösning och i högsta mån sparsmakad inredning. Livsföringen var likaså mycket enkelt och frugal med andakten i centrum. I mitten av 1100-talet grundades också två kloster i Sverige, Alvastra och Nydala kloster, av ordens munkar.
Kartusianorden
En romersk-katolsk klosterorden som grundades av Bruna av Köln 1084. Kartusianerna levde mestadels isolerat från varandra medan böneläsningen stod i centrum.
Karmelitorden
Grundades under sent 1100-tal och var ursprungligen hemmahörande i Israel.
Franciskanorden
Uppstod på 1200-talet som en del i mendikantordnarna där grundaren hette Franciskus av Assisi. Franciskanorden kallades tillsammans med Dominikanorden för tiggarordnarna eftersom de hade ett fattigdomsideal och uppstod som protest mot de etablerade klosterordnarna, vilka de inte ansåg levde tillräckligt sparsamt och i enlighet med religiös avhållsamhet från världsliga ting. Franciskanerna spred sig i Europa och bildade 1233 ett konvent i Visby.
Dominikanorden
Även denna orden uppstod på 1200-talet och var också den en del av mendikantordnarna. För att kunna överleva utan egna tillgångar ägnade sig dess medlemmar åt att tigga och de sågs oftast i städerna. Orden spreds till flera länder och bland annat Sverige där första konventet bildades i Visby runt år 1230.
Jesuitorden
Grundades av den katolske tänkaren S:t Ignatius av Loyola 1534.

Se även Helgon.

Klosterliv

I klosterlivet levde troende isolerat och spartanskt där tiden ägnades åt tillbedjan och dagliga arbetsuppgifter. Klosterlivet är förenat med ett asketiskt levnadssätt där personer har dragit sig tillbaka från den vanliga civilisationen för att helt ägna sig åt tillbedjan och att leva i vad dem anser vara symbios med Gud.

De manliga klostermedlemmarna kallas munkar medan de kvinnliga kallas nunnor. Det finns ännu idag katolska kloster i Sverige även att en del har gjorts om för att tjäna andra ändamål. Ett som dock fortfarande fungerar som traditionellt kloster är Heliga Hjärtas Kloster drygt en mil söder om Vadstena.

I Västeuropa tillkom en stor mängd kloster under medeltiden. Under perioden 1200-1500 fanns över 20 000 kloster (källa J. Söderberg, Vår världs ekonomiska historia, 2015).

Artikel av Katolik.nu