Intelligent design

Intelligent design är en lära som utgår från att universum och livet på jorden har en skapare och inte uppstått i en slumpmässig biologisk process. Det finns en religiös bakgrund kring denna idé, vilken kritiserats som pseudovetenskaplig, där något som har beröring med en allsmäktig skapare ses som orsaken bakom levande organismer.

Evolutionsteorin och kritik av denna

Evolutionsteorin är en förklaringsmodell av hur levande organismer utvecklas genom generation. Enligt denna modifieras arter under stora tidsperioder, tusentals år, baserat på ett naturligt urval. Det naturliga urvalet beskriver hur de bäst anpassade arterna och representanterna inom en art överlever samt utvecklar arten med en optimerande tendens.

Evolutionen fungerar genom att de som är bäst anpassade till miljön de befinner sig i kommer mer än genomsnittet sprida sina gener vidare. Eftersom de mer anpassade överlever i högre grad kan de oftare fortplanta sig. Det sker därmed en förändring av arten över (lång) tid eftersom urvalet som i högre grad fortplantar sig bär på gener som avviker något med hela arten. Evolution beskriver en utdragen process, vilken dock inte är förutbestämd utan sker som ett resultat av den miljön arten befinner sig i.

När evolutionsteorin först lades fram genom Charles Darwins publicering av Om arternas uppkomst (On the Origin of Species) blev den direkt mycket uppmärksammad. Dess innehåll var högst kontroversiellt då det motsade den traditionella synen på arternas uppkomst och på människan som skapelsens krona placerad där av Skaparen (enligt evolutionsteorin var människan utvecklad från aporna).

Det var från religiöst håll som den starkaste kritiken framfördes. Kyrkan hänvisade till kreationismen, en uppfattning som kan sammanfattas med synen på universum som resultatet av en gud.

Intelligent design som teori

Intelligent design ses av vissa som en modernare term på kreationism med nyorientering (termen användes första gången 1989 av P Davis och D H Kenyon i boken Of Pandas and People). Idén kring intelligent design är inte lika uttalad när det gäller en gudomlighets inblandning som kreationismen, men hävdar att en del av det som evolutionsteorin menar ska vara resultatet av ett naturligt urval är alldeles för komplext för att kunna ha uppstått genom slumpartade biologiska processer.

Företrädare av Intelligent design är inte nödvändigtvis motståndare av evolutionsteorin i allmänhet. En del accepterar evolutionsteorin i stora drag, men tillbakavisar rimligheten i mer specifika fall. Sådana specifika fall är till exempel människans ögon och öron för vilket de anser komplexiteten är alltför stor för att innefattas av evolutionens lagar.

Evolutionen är enligt förespråkare av Intelligent design något som i sin tur kan ha skapats av en gudomlighet eller annat väsen på en högre nivå.

Intelligent design har i sin tur fått kritik som pseudovetenskap och dess kritik av evolutionsteorin har tillbakavisats på varje punkt. Ett argument mot Intelligent design är att naturen långt är perfekt, till exempel i fråga om egenskaper hos en art, inklusive människan, som inte är optimalt beskaffade. Det är dock ett liknande argument som religiösa representanter värjt sig mot på skilda områden, till exempel rörande teodicéproblemet.

Artikel av Katolik.nu