Etik och moral

Etik är ett stort område inom katolsk religion och kan innefatta grundläggande principer som Tio Guds bud till specifika frågor som exempelvis om abort. Det är ofta frågor om etik och moral som legat till grund för debatter mellan religiösa och icke-troende.

Tio Guds bud

Här följer de tio buden som de lyder i Bibel 2000 ur Andra Moseboken.

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

Specifika frågor

Enligt katolsk etik och moral gäller speciella regler rörande abort, skilsmässa och andra ting. Den katolska kyrkan är aktiv motståndare till dödsstraff, tortyr och krig (om detta inte är i preventivt syfte).

Abort

Enligt katolsk tro är abort förkastligt eftersom detta innebär att en människa tas om livet. Denna etik stöder sig på uppfattningen att människan blir till redan i befruktningsögonblicket. Abort inklusive preventivmedel räknas därför som avsteg från vad som är Guds plan. Läs vidare om abortfrågan.

Sterilisering

Eftersom sterilisering är ett konstgjort grepp som inte följer naturens gång att förhindra fortplantning är detta inget om omfamnas av den katolska kyrkan.

Homosexualitet

Den katolska kyrkan fördömer inte homosexuella, men den menar att detta är något onaturligt och därför är själva utövandet av homosexualitet förbjudet för katoliker. Läs vidare om synen på homosexuella.

Tidigare förknippades homosexualitet med sodomi, en term som uppkom från den forntida stad vid namn Sodom som nämns i Gamla testamentet och där invånarna ansågs leva under sexuell syndfullhet.

Sex före äktenskap

Att ha en sexuell förbindelse innan ett äktenskap är stiftat anses som en allvarlig synd. Förutom det syndiga är detta också något som rubbar stabiliteten i samhället enligt den katolska kyrkan. Både inom katolsk tro och vissa kretsar av kristendomen finns kyskhetslöftet, det vill säga att avstå sex innan äktenskapet.

Kyskhet för präster

Präster har särskilda bud att efterleva och de får inte gifta sig. Förbudet mot giftermål är de formella bestämmelserna, vilka dock inte alltid praktiseras fullt ut.

Skilsmässa

Inom den katolska kyrkan sker inga skilsmässor eftersom detta anses vara att bryta mot en evig förbindelse. Dock kan undantag beviljas och äktenskap kan ogiltigförklaras om speciella omständigheter föreligger, som till exempel fall där äktenskapet instiftats mot den ena partens vilja.

Alkohol

Den katolska kyrkan anser att man bör ha en restriktiv inställning till alkohol, men däremot finns det inga förbud mot att förtära alkohol i rimliga intag.

Spel och gambling

Att låta sig underhållas av spel såsom kasino och andra former är inte förenat med några förbud inom katolicismen.

Medicin och etik

Inte heller finns något motstånd mot att göra medicinska ingrepp som exempelvis njur- eller hjärttransplantation. Läs även: Katolsk syn på stamcellsforskning.

Missbruk av ställning

Detta ämne passar inte direkt in någonstans på sidan, men har placerats här. Det gäller hur präster har missbrukat sin ställning och gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn. Dessvärre har inte alltid överordnade vidtagit lika effektiva åtgärder som önskats när dessa problem uppdagats och därför har frågan breddats till att gälla katolicismen som institution. Läs vidare om sexuella övergrepp inom kyrkan.

Artikel av Katolik.nu