Katolicism

Den här sidan riktar sig till dig som vill veta mer om vad det innebär att vara katolik och vad religionen står för. Katolicism är en term som avser den form av kristendom som representeras av den katolska kyrkan och vars överhuvud är påven.

Katolska kyrkan

Den romersk-katolska kyrkan är den äldsta av alla kristna samfund och har existerat sedan 100-talet. Den är också det största religiösa samfundet med ett medlemsantal som har överstigit en miljard.

karta över katoliker i världen
Karta som visar katolicismens utbredning i världen.

Läran grundar sig i första hand på Bibeln och Guds nåd som förmedlas genom de sju sakramenten (dop, bikt, konfirmation, nattvard, äktenskap, prästvigning och sista smörjelsen). Den katolska kyrkans överhuvud är biskopen i Rom, påven Franciskus.

Katolsk religion i Sverige

Sveriges officiella religion är protestantism som har sitt ursprung i reformationen på 1500-talet. Inte desto mindre finns det många katolska församlingar i Sverige, vilka kan ses i listan över församlingar. Tonläget i svensk press och media har ofta varit nedsättande gentemot katoliker och påven, vilket inte bör ses som ett uttryck av förakt för katolicismen utan snarast som en del av en tradition där religion är förknippat med en del negativa associationer.

Katolska kyrkans katekes

Den katolska katekesen är bestående av knappt tre tusen paragrafer vilka redogör för den katolska tron.

Jag tror på Gud

lyder den första såväl som den mest grundläggande satsen i trosbekännelsen. Den första nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen börjar snarlikt med:

Jag tror på en Gud

Det finns bara en Gud. I den katolska katekesen står också "Tron är människans svar till Gud, som uppenbarar sig och ger sig åt henne."

Heliga skrifter

Den katolska religionen kan ses som en bokreligion, vilket innebär att nedtecknade ord utgör stor betydelse i hur religionen lärs ut och tolkas. Bibeln med Gamla och Nya Testamentet är viktiga delar i dess kanon.

Liturgi

Liturgi är samlingsförteckningen för den gudstjänstordning som förekommer för de som ägnar sig aktivt åt en tro. Liturgin för katoliker kretsar kring böner och även fasta. Mer om detta redogörs på en särskild sida om liturgi.

Splittringar

Som inom många andra religioner har splittringar inom den katolska kyrkan ägt rum under historiens lopp. Den huvudsakliga indelningen gäller mellan den romersk-katolska och den ortodoxa läran. Strävan till att förbinda olika inriktningar är det som kallas ekumenik.

Om denna sida och övriga ämnen

Katolik.nu är tänkt att innehålla fakta om vad det innebär att vara katolik samt redogöra för den romersk-katolska kyrkan. Drivkraften är inte att missionera för en religion utan ambitionen ligger vid att tillhandahålla en neutral informationskälla. Innehållet på sidan är skrivet av Katolik.nu, allmänt intresserad av teologi, med tonvikt på det katolska, samt historia.

Bland de ämnen du hittar på sidan finns bland annat en översikt över berömda katoliker och en sammanställning över termer och begrepp som används inom kristendomen. Du finner i övrigt fakta om bikten, helgon, katedraler samt andra stora religioner.

Se även lista över katolska tidskrifter och samlingen med länkar.

Annons
Annonsbild